Museu Regional do Dundo, Dundo, Chitato, Luanda-Norte